Grandeur Palace - Giảng Võ quy tụ 110 ng?ời chủ Quý gi?, n?i giao l?u, san sẻ qu? ph?i sống của xã hội th?nh ?ạt H? th?nh.
chiếm hữu ở vị tr? ch?nh giữa quận Ba ?ình, Grandeur Palace - Giảng Võ nằm tr?n trục giao th?ng ch?nh kết nối ?ến những Q trọng yếu của Th?nh Phố nh?: Ho?n Kiếm, T?y Hồ, ?ống ?a, Thanh Xu?n, CG cầu giấy. ?? cũng l? chỗ quy tụ của phần nhiều c?c ??n vị trung ??ng, c?n nh? c?ng sở thời th?ợng, tr?ờng lớp, chuỗi kh?ch sạn hạng A v? c?c ?iểm nghỉ d?ỡng v?n h?a l?i k?o. Ba ?ình ??ợc xem nh? l? n?i hội tụ xã hội lớn những doanh nh?n, ch?nh kh?ch th?nh ?ạt.
bao quanh dự ?n còn l? chi nh?nh của c?c ?ại sứ qu?n, n?i l?m việc của những chuy?n gia cấp cao, ?ại sứ, tham t?n quốc tế. Trong một khu vực c? c?ng c?n c? tr? thức, c? d?n sẽ tiến h?nh mở rộng thời c? hợp t?c ký kết, giao l?u với xã hội những ng?ời d?n h?ng x?m th?nh ?ạt ?ến từ kh? nhiều non s?ng, c?ng nhau trao ?ổi c?c ?ặc tr?ng v?n ho? của từng tổ quốc, sớm hình th?nh n?n t? duy, t?nh c?ch của 1 c?ng d?n thế giới.
C?ng th?nh ?ạt, giới th?ợng l?u c? Xu thế ??n giản dễ d?ng h?a cuộc sống th?ờng ng?y, ??o bới kh?ng gian y?n tĩnh, gần gụi với vạn vật thi?n nhi?n v? tinh lọc những mối quan hệ. T?m lý n?y hình th?nh do họ li?n tục phải ?ối diện với những ?p lực, stress trong những c?ng việc v? cần tìm một n?i ?ể c?n bằng cuộc sống ?ời th?ờng bận rộn.
thấu hiểu nhu cầu n?y, Grandeur Palace - Giảng Võ h?ớng tới một cuộc sống an y?n, n?i mỗi ng?ời chủ sẽ bắt ?ầu c?ng những ng?ời h?ng x?m c? chung c?ch nhìn, ?ồng ?iệu trong c?ch nghĩ. Khối hệ thống biệt thự v? một to? th?p cao tầng liền kề chỉ d?nh cho hữu hạn ng?ời chủ sở hữu tạo n?n cuộc sống th?ờng ng?y kh?c ho?n to?n v? ri?ng t? ngay tại trung t?m u ?m v? mờ mịt.
tại ??y, mỗi ng?ời sở hữu c? th?m những bạn b?, c?ng th? giãn giải tr? tại hồ b?i tại tầng m?i, nhập cuộc c?c bữa tiệc phong c?ch ngay tại t? gia, h?ởng thụ bản nhạc v? lan rộng ra li?n kết với những ng?ời th?nh ?ạt, học thức.
ra ?ời v? lớn l?n trong cộng ?ồng tinh hoa, c?c ?ứa trẻ - thế hệ mai sau sẽ sớm hấp thụ ??ợc c?c gi? trị của cuộc sống v?n h?a v? t?n tiến. Khi tiếp x?c th?ờng xuy?n với nh?m c?c chủ ?ầu t? của dự ?n - kinh doanh, xã hội tr? thức... Lớp trẻ c? Xu thế hình th?nh t? duy v? c? kim chỉ nan ph?t triển.
Phối cảnh dự ?n biểu hiện ?ẳng cấp v? sang trọng phong c?ch thiết kế ???ng ?ại.
sẻ chia th?m về triết l? x?y dựng cộng ?ồng c? d?n sang trọng tại dự ?n, thay mặt ?ại diện ng?ời ?ầu t? cho biết th?m, nhu cầu sinh sống tại một cộng ?ồng v?n minh, c?ng qu? ph?i l? xu h?ớng từ rất l?u tr?n nh?n loại. Tại c?c ?ất n?ớc t?ng tr?ởng, giới tinh hoa lu?n ??ợc gắn k?m với những Khu Vực trọng t?m m? n?i ?ến t?n l? biểu thị sự qu? ph?i, vị thế c? nh?n.
c?c Quanh V?ng nh? Beverly Hills, Malibu Colony Beach, Rockefeller Center (Mỹ), Peak (Hong Kong), Gangnam (H?n Quốc)... Nổi tiếng l? những xã hội nhiều n?m của những c? d?n học thức v? th?nh ?ạt.
C? d?n trong c?c khu phố ?? th?ờng l? c?c ch?nh kh?ch, ng?ời nổi tiếng, l? những triệu ph?, tỉ ph?... ?a th?ch n?i y?n tĩnh cho tổ ấm, tr?nh những ? nhiễm v? ?ộc hại v? ồn ?o ngay ở khu vực trọng t?m.
ti?u chuẩn Lựa chọn mua nh? ?ất của giới th?ợng l?u kh?ng chỉ c? tạm dừng ở phần ?ắc ?ịa, gần giữa trung t?m, khoảng kh?ng gian sống thuận tiện, tiện ?ch - Dịch Vụ Th??ng Mại thời th?ợng m? còn l? một cộng ?ồng c? d?n. Với họ, nh? kh?ng chỉ l? ??n giản l? n?i ở m? còn l? n?i tạo lập cuộc sống ?ời th?ờng, tạo dựng t??ng lai cho trẻ th?, ?em ?ến khoảng kh?ng gian sống v?n minh cho tất cả gia ?ình.
Việc sống v? t?ng tr?ởng giữa một xã hội c? nếp sống lịch sự, quy tắc ứng xử chuẩn mực, h?ng x?m th?n mật sẽ bị t?ch cực ?ến mức gia ?ình, tạo c? hội lan rộng những mối quan hệ mới với những h?ng x?m th?nh ?ạt. Ch?nh l? yếu tố quan trọng kh?ng chỉ c? gi?p n?ng cao gi? trị cho B?S m? còn phản chiếu ?ịa vị của chủ nh?n.
"Ngo?i dự ?n Grandeur Giảng Võ thì Chung c? Grandeur Palace Phạm H?ng cũng h?ớng về nhu cầu nh? thế tại VN. Dự ?n ?ã ho?n th?nh xong v? sẵn s?ng ??n những ng?ời chủ chuyển ?ến ở ngay. Một xã hội c? d?n t?n tiến, hiện ?ại ?ang dần hiện diện tại quận Ba ?ình, n?i mỗi c? nh?n ??ợc sống tại một kh?ng gian tinh tế, gi?p x?c ?ịnh t?n th??ng hiệu bản th?n với chất l?ợng sống ?ẳng cấp", thay mặt dự ?n san sẻ.


_____________________________

Nơi đăng bài viết - Kênh tin bài Grandeur Palace - Giảng Võ x?y cất cộng ?ồng c? d?n th?nh ?ạt đã được đánh giá khá chất lượng . Nếu các bạn G+ và chia sẻ like nhé