G? Savills TP H? Nội ??nh gi?, c?c chủ ?ầu t? lớn ?ang tập kết v?o ph?n kh?c thị phần c?n hộ chung c? vừa Ng?n s?ch, chất l?ợng tốt với gi?, ph??ng vị t??ng xứng.
c?n hộ chung c? vừa t?i tiền (affordable housing) rất c? thể hiểu l? ph?n kh?c c?n hộ chung c? cao cấp c? tổng vốn t?i sản ??ợc chi trả bằng nguồn thu t?ch luỹ từ 7 n?m trở l?n của một hộ gia ?ình. ?ặc ?iểm của loại hình n?y l? thu h?t nhu yếu thật v? l? ph?n kh?c thị tr?ờng tại vị trong mỗi ho?n cảnh, kể cả khi Thị Tr?ờng B?S Nh? ?ất rủi ro khủng hoảng.
"Hiện nay c?c chủ ?ầu t? lớn tập kết v?o ph?n kh?c thị tr?ờng c?n hộ cao cấp vừa Ng?n s?ch chi ti?u, cung cấp nh? chất l?ợng với gi? thấp v? ph??ng vị th?ch hợp", ?ng Matthew Powell Gi?m ?ốc Savills H? Nội ??nh gi? v? nhận ?ịnh.
?iều ?? Theo anh sẽ ?ảm bảo cho ng?ời ?ầu t? vừa t?ng tr?ởng B?S với gi? ?ịnh vị, vừa ??a về cho kh?ch h?ng c?c ?K sống, sự tiện lợi nhất ?ịnh khi dịch chuyển v?o trung t?m.
Savills cho biết, c?n hộ bình d?n ?ang xuất hiện c? hội t?ng tr?ởng nhất t??ng quan ?ến những hoạt ?ộng sinh hoạt Th??ng mại dịch vụ v? hạ tầng giao th?ng tại c?c Thị Tr?ờng. Tại thủ ?? v? Th?nh Phố Hồ Ch? Minh ?ã c? bổ sung th?m hạ tầng ??ờng ?i bộ, ??ờng t?u, t?u ?iện ngầm v? những khoanh v?ng d?n c? mới.
"Vị tr? v? khoảng c?ch l? c?c Nguy?n Nh?n ch?nh t?c ?ộng ảnh h?ởng ?ến gi? cả nh? ?ất. C?c yếu tố n?y tạo ?ộng lực th?c ?ẩy ng?ời ?ầu t? trong ngh?nh nghề nh? ở t?ng c?ờng chuyển ?ộng b?n c?n hộ, theo ??, họ cũng ?ã cung cấp một lạng nh? ở bình d?n ph? hợp ra thị tr?ờng", ?ng Matthew n?i.
Theo anh, c?c nh? ?ầu t? v? c? quan ch?nh phủ ?ang nhận thức rất rõ r?ng việc n?y, do ?? ?ang c? kh?ng ?t thời c? cho C?ng Ty tập trung v?o ph?n kh?c thị tr?ờng nh? bình d?n, thay vì chỉ tập kết v?o ph?n kh?c thị phần th?ợng hạng.

Dự ?n Feliz Home Hoang Mai ch?nh thức mở b?n cuối 2020 tọa lạc tại giữa trung t?m Quận Ho?ng Mai - H? Nội nh?ng c? mức gi? cực kỳ d?n dã (26,7 triệu/m2 ?ã c? Thuế H?a ??n ?ỏ v? nội thất) ?ang tạo ra tiếng vang to?n Thị Tr?ờng
tuy nhi?n, ?ng cũng ?ể ý rằng những ch?nh s?ch gi?nh ri?ng cho Thị phần bình d?n cần ??ợc nhìn nhận x?t ở g?c ?ộ cấu th?nh gi? dịch vụ th??ng mại khi c?c nh? ?ầu t? ?ang ?ối ?ầu về ?ất, ?iều n?y ảnh h?ởng t?c ?ộng sự thật tới hiện t?ợng lạ ?ội gi? c?n hộ chung c? cao cấp. "Ch?nh s?ch của ch?nh phủ n?ớc nh? cần ??ng tầm quan trọng tạo ra c?c kiểm so?t v? ?iều chỉnh t??ng xứng ?ể Thị Tr?ờng d?nh ri?ng cho nh? ở d?n dã hoạt ?ộng chuy?n nghiệp v? t??ng xứng h?n", ?ng n?i.
b?n cạnh ??, ph?a Savills cũng cho rằng, c? một sự tin t?ởng nhất ?ịnh về sự việc hồi sinh của Thị Tr?ờng c?n hộ chung c? cao cấp trong thời hạn 2021. Tr?ớc dịch bệnh l?y lan, những ngh?nh trong ng?nh Bất ?ộng Sản th?ờng ??ợc hồi sinh phụ thuộc c?c yếu tố nh? nh?n khẩu học v? nền kinh tế vĩ m?. Mặc d? vậy, khi Covid-19 c? mặt, do n?ớc ta ?ã l?m tốt việc ?iều h?nh v? kiểm so?t dịch, nền kinh tế thị tr?ờng v? Thị phần Bất ?ộng Sản Nh? ?ất nội ?ịa ?t chịu ảnh h?ởng lớn từ Thị Tr?ờng n?ớc ngo?i. Kỳ vọng của Thị Tr?ờng vì thế sẽ nằm ở nguồn cung c?n hộ cao cấp ??ợc cải thiện trong th?ng 3 hoặc 4 n?m 2021 v? c?c hoạt ?ộng t?ng tr?ởng Bất ?ộng Sản chất l?ợng cao li?n tiếp t?ch cực h?n tại Th?nh Phố H? Nội v? TP HCM.


_____________________________

Nơi đăng bài viết - Kênh tin bài Ng?ời ?ầu t? ?ang quan t?m c?n hộ cao cấp vừa t?i tiền đã được đánh giá khá chất lượng . Nếu các bạn G+ và chia sẻ like nhé